Användarvillkor

 

Välkommen till Green Plank-webbplatsen (“Webbplats”). INNAN DU KAN ANVÄNDA WEBBPLATSEN, MÅSTE DU LÄSA, FÖRSTÅ OCH GODKÄNNA ATT BINDAS AV FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR, ALLA RIKTLINJER OCH VILLKOR INKOMPORERADE AV HÄNVISNINGAR, OCH NÅGRA FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR AV DET FÖREGÅENDE. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte håller med någon del av dessa användarvillkor, ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS ELLER LADDA NER NÅGRA MATERIAL FRÅN DEN.

Green Plank AB (“Green Plank”) förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra eller ändra villkoren i användarvillkoren eller någon policy eller riktlinje på webbplatsen. Eventuella ändringar eller ändringar kommer att gälla efter publicering av ändringarna och meddelande om sådana ändringar på webbplatsen. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publicering av dess ändringar eller modifieringar kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller modifieringar. Därför bör du regelbundet läsa igenom användarvillkoren och tillämpliga policyer för att förstå de villkor som gäller för din användning av webbplatsen.

Dessa användarvillkor ändrar inte på något sätt villkoren i något annat avtal du kan ha med Green Plank för andra produkter eller tjänster.

Frågor eller kommentarer om webbplatsen eller dess innehåll ska riktas till info@GreenPlank.eu

 • INCORPORATED POLICIES OR TERMS
 • Integritetspolicy. Green Plank tror starkt på att skydda användarnas integritet och ge dig information om Green Planks insamling och användningsuppgifter, inklusive personlig information, som samlats in från webbplatsen. Därför har Green Plank antagit en integritetspolicy som du bör hänvisa till för att förstå hur Green Plank använder och samlar in information.
 • Försäljningsvillkor. Alla beställningar som görs via webbplatsen regleras av Green Planks försäljningsvillkor. Du bör hänvisa till våra försäljningsvillkor för att lära dig mer om tillämpliga produktgarantier, vår returpolicy och leveransvillkor. Genom att beställa och / eller acceptera leverans av produkterna samtycker du till att vara bunden av dessa försäljningsvillkor, returpolicy, leveransvillkor inklusive ansvarsfriskrivningar och begränsningar av ansvar däri. Villkoren för försäljning, returpolicy och leveransvillkor kan komma att ändras utan föregående meddelande när som helst, enligt Green Planks eget gottfinnande, så du bör granska försäljningsvillkoren, returpolicyn och leveransvillkoren varje gång du gör ett köp.
 • Webbplatsens användarvillkor (användaravtal)
    1. Genom att ladda ner, kopiera, reproducera, distribuera, skriva ut eller använda material som ägs av Green Plank AB (Green Plank) och specifikt gjort tillgängligt på Green Plank-webbplatsen, godkänner du ditt godkännande av detta användaravtal och godkänner alla användarvillkor i detta användaravtal.
    2. Material betyder verk oavsett om det är skrivet, grafiskt, fotografiskt, visuellt, ljud och alla ämnen som ägs av Green Plank som visas eller har implementerats på GreenPlank.eu-webbplatsen.
    3. Som det är fallet är allt material på GreenPlank.eu webbplats skyddat av upphovsrätt.
    4. Tillstånd (tillstånd) att använda Green Planks webbplatsmaterial beviljas enligt villkoren enligt dessa användarvillkor.
    5. Ingenting i beviljandet av detta tillstånd utgör ett oåterkalleligt privilegium eller rättighet från användarens sida.
    6. Green Plank förbehåller sig rätten att återkalla tillstånd att använda något av dess upphovsrättsskyddade material i händelse av att Green Plank fastställer att användaren av det upphovsrättsskyddade materialet har missbrukat rättigheten att använda materialet på det sätt som anges i dessa användarvillkor.
    7. Användaren av det upphovsrättsskyddade materialet efter meddelande från Green Plank ska omedelbart upphöra och avstå från att använda materialet, och om materialet visas på en webbplats, ta omedelbart bort materialet från webbplatsen utan onödigt dröjsmål.
 • MEDLEMSKAPSFÖRPLIKTELSER

Efter att du har godkänt dessa användarvillkor kan du öppna ett medlemskonto under avsnittet Medlemskap på webbplatsen (“medlemskontot”) som privat kund eller grossist / återförsäljare. Som en del av medlemsregistreringen kan den person som öppnar medlemskontot på webbplatsen (“administratören”) välja att förse oss med information om andra användare som har behörighet att utföra vissa funktioner på administratörens vägnar via medlemskontot ( ”Auktoriserade användare”). Administratören ska specifikt välja vilka funktioner varje auktoriserad användare har befogenhet att utföra via webbplatsen.

Auktoriserade användare kan komma åt webbplatsen med sina egna personliga lösenord, men kan endast utföra de valda funktionerna för administratörens räkning. När som helst kan en administratör ändra en auktoriserad användares personliga lösenord för att förhindra hans eller hennes åtkomst till webbplatsen, begränsa auktoriserad användares befogenhet att utföra vissa funktioner på medlemmens vägnar eller på annat sätt ändra, lägga till eller ta bort auktoriserade användare. Om en auktoriserad användare inte längre är auktoriserad att agera för din räkning är administratören ansvarig för att använda dessa säkerhetsprocedurer som vi har gjort tillgängliga för dig för att avsluta eller begränsa den auktoriserade användarens åtkomst till webbplatsen.
Du kommer att få ett lösenord och kontobeteckning när du har fyllt i medlemskontoinformationen. Om du är administratör för ditt medlemskapskonto, med hänsyn till din användning av webbplatsen, godkänner du följande:

   1. att ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv och / eller företaget som du representerar, inklusive men inte begränsat till information om alla auktoriserade användare; inklusive eventuella speciella omständigheter eller begränsningar som gäller för varje auktoriserad användare;
   2. att du representerar och garanterar att du har kapacitet och befogenhet att genomföra avtal och göra beställningar på Green Plank-produkter och tjänster på uppdrag av dig eller ditt företag;
   3. tatt en beställning gjord av dig eller en auktoriserad användare via webbplatsen motsvarar en undertecknad inköpsorder, och du avstår härmed från alla framtida utmaningar mot giltigheten och verkställbarheten av beställningar som skickas via webbplatsen med motiveringen att den överfördes elektroniskt auktoriserad;
   4. att du är ansvarig för alla kostnader och avgifter, inklusive utan begränsning, telefonavgifter och telekommunikationsutrustning som uppstår för att använda webbplatsen;
   5. att du (och ditt företag, om tillämpligt) är fullt ansvariga för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller medlemskonto, och accepterar allt ansvar för dina auktoriserade användares handlingar eller utelämnanden som uppstår på grund av deras användning av webbplatsen, även om sådana handlingar eller försummelser är inte specifikt godkända av dig;
   6. att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller medlemskonto eller andra säkerhetsbrott; och
   7. att du är fullt ansvarig för att hantera ditt medlemskonto, inklusive men inte begränsat till:
    1. upprätthålla sekretessen för lösenord och / eller information om medlemskapskonton;
    2. underhålla och omedelbart uppdatera informationen om medlemskontot för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig;
    3. se till att en auktoriserad användare har kapacitet och befogenhet att utföra de funktioner som de har auktoriserats av dig att utföra för dig eller ditt företag; och
    4. avsluta eller begränsa någon auktoriserad användares åtkomst till webbplatsen om någon auktoriserad användare inte längre har rätt att agera eller utföra vissa funktioner för din räkning.

    Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om vi har rimlig anledning att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, kan vi stänga av eller avsluta ditt medlemskapskonto och vägra alla aktuella och framtida användning av webbplatsen från dig. Information om medlemskapskonto och viss annan information om dig omfattas av vår integritetspolicy. Mer information finns i vår integritetspolicy.

  1. ÄGANDE AV INNEHÅLL
   Allt innehåll som ingår på denna webbplats tillhör Green Plank och / eller dess olika tredjepartsleverantörer och distributörer och är skyddat enligt immateriella rättigheter i Sverige och andra länder. Inget av innehållet som finns på denna webbplats får reproduceras, publiceras på nytt, distribueras, visas, säljas, överföras eller modifieras utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Green Plank och / eller dess tredjepartsleverantörer och distributörer.
 • UPPHOVSRÄTT
  Allt upphovsrättsskyddat och upphovsrättsskyddat material på denna webbplats, inklusive, utan begränsning, Green Plank-logotypen, design, text, grafik, bilder och andra filer, och urvalet och arrangemanget (”Material”) tillhör Green Plank, ALL Rättigheter reserverade Copyright © 2010 Green Plank AB och / eller dess licensgivare. Med undantag av vad som anges här får inget av materialet kopieras, reproduceras, distribueras, ompubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller annars utan föregående skriftligt tillstånd från Green Plank eller respektive upphovsrättsinnehavare.
 • VARUMÄRKEN OCH SERVICEMÄRKEN
  Green Plank, Green Plank-logotypen och de produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats, inklusive utan begränsning, “Green Plank”, är antingen varumärken, servicemärken eller registrerade varumärken som tillhör Green Plank och dess leverantörer och licensgivare och får inte kopieras , imiteras eller används, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Green Plank eller dess leverantörer eller licensgivare. Dessutom är alla sidhuvuden, anpassad grafik, knappikoner och skript servicemärken, varumärken och / eller klädsel från Green Plank och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Green Plank. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och Green Plank-namn eller logotyper som nämns häri tillhör respektive ägare.
 • ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
  Green Plank ger dig en begränsad licens att använda denna webbplats, att göra legitima beställningar och köp och ska inte använda denna webbplats för andra ändamål, inklusive utan begränsning, för att göra någon spekulativ, falsk eller bedräglig beställning eller någon beställning i väntan på efterfrågan. Sådant bidrag omfattar inte, utan begränsning: (a) någon återförsäljning eller kommersiell användning av webbplatsen och / eller tekniken eller innehållet däri; (b) insamling och användning av produktlistor eller beskrivningar; (c) använda derivat av webbplatsen och dess innehåll; eller (d) användning av datautvinning, robotar eller liknande metoder för insamling och utvinning av data. Med undantag av vad som nämnts ovan, förmedlas du inte någon rättighet eller licens underförstått, estoppel eller på annat sätt i eller under något patent, varumärke, upphovsrätt eller äganderätt till Green Plank eller någon tredje part.

Denna webbplats och innehållet på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, laddas upp, sändas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från Green Plank, förutom att du kan ladda ner, visa och skriva ut det material som presenteras på denna webbplats för endast licensierade ändamål; förutsatt att du inte får, utan tillstånd från Green Plank eller respektive upphovsrättsinnehavare, (a) kopiera, publicera eller lägga ut material på någon webbplats, datornätverk eller sändnings- eller publikationsmedier, (b) ändra materialet, och (c) ta bort eller ändra upphovsrätt, varumärke och andra äganderätt som finns i materialet. Obehörig användning av denna webbplats och / eller materialet på denna webbplats kan bryta mot tillämplig lagstiftning om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter eller andra lagar.

You may not use, frame or utilize framing techniques to enclose any Green Plank trademark, logo or other proprietary information (including the images found at this Site, the content of any text or the layout/design of any page or form contained on a page) without Green Plank’s express written consent. Further, you may not use any meta tags or any other “hidden text” utilizing an Green Plank name, trademark, or product name without Green Plank’s express written consent.

 • ÅLDER OCH ANSVAR
  Du intygar att du har tillräcklig laglig ålder för att använda denna webbplats och skapa bindande juridiska skyldigheter för eventuellt ansvar du kan ådra dig till följd av användningen av denna webbplats. Du förstår att du är ekonomiskt ansvarig för all användning av denna webbplats av dig och de som använder din inloggningsinformation.
 • UPPSÄGNING
  Du samtycker till att Green Plank, efter eget gottfinnande, kan avsluta ditt eller någon auktoriserad användares lösenord, konto eller användning av webbplatsen eller begränsa din eller någon auktoriserad användares tillgång till någon del av denna webbplats, av någon anledning, inklusive utan begränsning, på grund av bristande användning eller om Green Plank anser att du eller någon auktoriserad användare har brutit mot eller agerat i strid med användarvillkoren eller tillämpliga lagar eller regler. Green Plank kan också, efter eget gottfinnande och när som helst, sluta tillhandahålla Webbplatsen, eller någon del därav, med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att varje avslutande av åtkomst till webbplatsen enligt någon bestämmelse i användarvillkoren kan ske utan föregående meddelande, och bekräftar och godkänner att Green Plank omedelbart kan inaktivera eller ta bort ditt medlemskapskonto och all relaterad information och filer i ditt konto och / eller spärra ytterligare åtkomst till sådana filer eller webbplatsen. Vidare godkänner du att Green Plank inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning eller begränsning av åtkomst till webbplatsen.
 • FRISKRIVNING AV GARANTIER OCH UTFÖRANDE
  DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN OCH MATERIAL I DENNA TILLHANDAHÅLLS “SOM DE ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIG” GRUND. DU ERKÄNNER ATT DU HAR HAR FÅTT RÅD AV GREEN PLANK FÖR ATT GÖRA DIN EGNA FÖRDELNING MED HÄNDELSE TILL DENNA WEBBPLATS. GREEN PLANK GÖR INGA UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER, VARJE UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AV NÅGOT SLAG MED HÄNDELSE TILL GREEN PLANK WEBBPLATS, DETS FUNKTION, INNEHÅLL, INFORMATION, MATERIAL.

GREEN PLANK FRÅNDRAR UTTRYCKLIGT ALLA FÖRETAG OCH GARANTIER, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AV NÅGOT SLAG MED HÄNDELSE FÖR DENNA WEBBPLATS ELLER DENNA ANVÄNDNING, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAD FÖR SÄLJBARHET, NOGGRANNHET FÖR EN SÄKER SÄKERHET, RÄTTIGHET, RÄTT INNEHÅLLET ELLER DATA FÖR DENNA WEBBPLATS, AVDELNING OCH ÖVERTRÄDELSE OCH DE SOM UPPSTÅR AV LAGSTIFT ELLER ANNAT I LAG ELLER EGET KAPITAL, ELLER FRÅN KURS FÖR HANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL.

 • ANSVARSBEGRÄNSNING
  YDU GODKÄNNER ATT GREEN PLANK, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE INTE SKALL ANSVARAS FÖR SKADOR FÖR FUNKTIONEN, INNEHÅLLET, TILLGÅNGEN TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER ATT DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR, ÄR OMFATTANDE OCH GÄLLER FÖR ALLA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING DIREKT, INDIREKT, KOMPENSERANDE, SÄRSKILT, TILLFÄLLIGT, PUNITIVT OCH FÖLJANDE SKADOR INKLUDERAT, FÖLJANDE SKADOR, FÖR FÖLJANDE SKADOR, FÖLJANDE FÖR SKADA ANVÄNDNING, DATA ELLER ÖVRIGA IMMATERIELLA FÖRLUST (ÄVEN OM GREEN PLANK HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN MED SÅDAN SKADA).

I INGA HÄNDELSER SKAL DET GRUNDLIGA ANSVARET FÖR GREEN PLANK (VARA I KONTRAKT, GARANTI, SKADE (INKLUSIVT FÖRSLAG), PRODUKTANSVAR, STARK ANSVAR ELLER ÖVRIG TEORI) FÖR ANVÄNDNING AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÖVERSTIGER 100,00 EUR ELLER ERSÄTTNINGEN DU BETALADE GRÖN PLANK, SOM ALLA ÄR MINDRE.

CVissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar gäller kan vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, undantag eller begränsningar inte gälla dig, och du kan ha ytterligare rättigheter till de som finns här.

 • SKADEERSÄTTNING
  Du ska gottgöra, försvara och hålla ofarlig Green Plank och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, konsulter, representanter och agenter från och mot förlust, ansvar, anspråk, orsak, talan, krav, skador, kostnader eller utgifter inklusive utan begränsning rimlig juridisk, redovisnings- och andra yrkesavgifter, som tas ut av eller för din räkning utöver det ansvar som beskrivs häri eller av tredje parter som uppstår från eller i samband med din användning eller någon av dina auktoriserade användares användning av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till brott du eller någon auktoriserad användare av användarvillkoren. Green Plank förbehåller sig rätten att ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden, med förbehåll för skadestånd från dig, vilket inte får ursäkta dina skadeståndsskyldigheter.
 • VERKTYG & FUNKTIONER
  Alla verktyg, funktioner, uträknare etc. tillhandahålls endast som en artighet. Alla resultat är uppskattningar och ska användas som sådana. Green Plank kan inte hållas ansvarig eller ansvarig för information som härleds från användningen av de tillhandahållna verktygen och funktionerna på webbplatsen.
 • VAR DU KÖPER / HITTAR ETT PROFFS / FÅ EN OFFERT
  Green Plank garanterar inte att vi kommer att kunna matcha dina servicebehov med en servicepersonal eller att det finns servicepersonal i ditt område som antingen kan eller vill fylla dina servicebehov. Även om vi vidtar vissa åtgärder för att undersöka meriterna för våra listade servicepersonal, gör Green Plank inga garantier eller utfästelser angående kompetensen eller representationerna för en sådan servicepersonal eller kvaliteten på det jobb som han eller hon kan utföra för dig om du väljer att behålla deras tjänster. Green Plank rekommenderar eller inte tjänster från någon speciell servicepersonal. Det är helt upp till dig att ingå ett direktavtal eller på annat sätt nå en överenskommelse med en servicepersonal, och vi garanterar inte deras prestationer på jobbet eller resultatet eller kvaliteten på de utförda tjänsterna. Servicepersonalen är inte anställda eller agenter för Green Plank, inte heller är Green Plank en agent för servicepersonal. Green Plank utför inte och ansvarar inte för någon av de tjänster som du begär i din servicebegäran. Dina rättigheter enligt kontrakt som du ingår med servicepersonal regleras av villkoren i sådana avtal och av tillämplig federal, statlig, provinsiell och lokal lagstiftning. Om du har en tvist med någon servicepersonal, måste du ta upp en sådan tvist med servicepersonalen direkt, OCH DU GODKÄNNER HÄRIGEN TILL FRIGÖRANDE GRÖN PLANK (OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, FÖRETAGARE, MEDARBETARE OCH AGENTER) OCH NÅGON ANNAN PERSON, FIRM ELLER ENHET (INKLUDERANDE VÅRA FÖRETAGSPARTNERS SOM EN PRODUKTTILLVERKARE ELLER LEVERANTÖR SOM KAN ANVÄNDA DEN GRÖNA PLANKMATNINGSTILLVÄNDET) FRÅN NÅGRA SKADOR ELLER KRAV (INKLUDERANDE FÖLJANDE OCH TILLFÄLLIGA SKADOR OCH SKADA OCH SKADA OCH SKADA OCH SKADA OCH SKADA OCH FEL OCH FEL OCH FEL OCH FEL OCH FEL OCH FEL ELLER Oupptäckt, uppstår eller på något sätt som är kopplad till sådana tvister och dina affärer med servicepersonal.
 • LÄNKAR
  Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som endast tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och införandet av någon länk innebär inte att Green Plank godkänner, undersöker eller verifierar den länkade webbplatsen eller informationen där. Green Plank ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och ger ingen garanti avseende andra webbplatser eller innehållet eller materialet på sådana webbplatser. Om du bestämmer dig för att komma åt andra webbplatser gör du det på egen risk.
 • RELATION
  Förhållandet mellan Green Plank och dig kommer att vara förhållandet mellan oberoende entreprenörer, och varken av oss eller någon av våra respektive befattningshavare, agenter eller anställda kommer att hållas eller tolkas som partners, samarbetsbolag, förvaltare, anställda eller agenter för den andra som en resultat av detta avtal eller användning av denna webbplats.
 • GÄLLANDE LAG
  Detta avtal och dess utförande regleras av Sveriges lagar i alla frågor som uppstår från eller relaterar till användning av denna webbplats, oavsett om det gäller anspråk i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikt. Du och Green Plank samtycker till att varje talan som kan uppkomma enligt detta avtal ska inledas och prövas vid lämplig domstol i Sverige, Skåne län. Du och Green Plank samtycker var och en till att underkasta sig den personliga och exklusiva behörigheten för domstolarna i Skåne i Sverige. Green Planks underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i användarvillkoren finner att en domstol med behörig jurisdiktion är ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen ska sträva efter att genomföra parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de övriga bestämmelserna i villkoren användningen förblir i full kraft och effekt. Du samtycker till att oavsett lag eller lag som motsätter dig, måste alla anspråk eller orsaker till handlingar som härrör från eller är relaterade till användningen av Produkterna och tjänsterna eller användarvillkoren lämnas in inom en (1) månad efter ett sådant anspråk eller orsak till handling uppstod eller är för alltid utestängd.
 • UPPDRAG
  Du får inte tilldela, förmedla, lägga ut underleverantörer eller delegera dina rättigheter, skyldigheter eller plikter nedan.
 • HELA AVTALET
  Dessa användarvillkor, tillsammans med de som införlivas häri eller som det hänvisas till häri, utgör hela avtalet mellan oss om ämnet här, och det ersätter alla tidigare förståelser eller avtal (vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga) angående ämnet och kan inte ändras eller modifieras förutom skriftligt eller genom att göra sådana ändringar eller modifieringar tillgängliga på denna webbplats.